بستن

فایل های مورد نیاز دانشجویان ارشد

فایل ها مورد نیاز ارشد

فایل های مور دنیاز انجام پورپوزال ارشد
اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نگارش ارشد دانلود (87.6k)
نامه صحافی ارشد دانلود (68.6k)
معرفی به دفتر ارتباط3 دانلود (12.7k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (15.7k)
فرم تایید اصلاحات طرح پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری دانلود (21.4k)
فرم تعیین تاریخ دفاع ارشد و دکتری دانلود (66.1k)
فرم پیشنهاد موضوع پروپزال ارشد دانلود (12.7k)
فرم انتخاب استاد راهنمای ارشد دانلود (50.5k)
طریقه نگارش پروپزال ارشد دانلود (64.5k)
درخواست طرح پژوهشی ارشد دانلود (13.7k)

فایل های مورد نیاز دانشجویان دکتری

فایلهای مودر نیاز دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
نتیجه ارزشیابی انگلیسی دکتری دانلود (11.7k)
نامه صحافی دکتری دانلود (68.6k)
موارد مورد نیاز جهت دفاع دکتری دانلود (45.8k)
فرم_ارائه_سمیناردکتری دانلود (13.5k)
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری دانلود (42.5k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دکتری دانلود (15.7k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دانلود (28.4k)
فرم تعیین تاریخ دفاع ارشد و دکتری دانلود (77.1k)
طریقه نگارش پروپزال دکتری دانلود (64.3k)
درخواست ارائه طرح پژوهشی دکتری دانلود (13.8k)
چک لیست ارسال مدارک دکتری دانلود (35.3k)
پورپوزال دکتری دانلود (57.8k)
انگلیسی نتیجه ارزشیابی دکتری دانلود (15.0k)
اصطلاخات طرح پژوهشی دانشجویان دکتری دانلود (21.4k)
اسامی انگلیسی اعضای هئات علمی دانلود (14.8k)
تاییدیه اعتبار نشریه دکتری دانلود (30.0k)
فرم انتخاب استاد راهنمای دکتری دانلود (19.2k)

فرم های تحصیلات تکمیلی