رییس دانشکده

آیکون صفحه

نام و نام خانوادگی : حسن فرازمند

مدرک تحصیلی :   دکترا علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : 

 تلفن داخلی : 4400-4401

 تلفن مستقیم : 33337975-33331216-061

صفحه پژوهشی دکتر حسن فرازمند