دفتر ریاست

 

       

مسوول دفتر ریاست دانشکده

عاطفه عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی

تلفن داخلی 4400-4401

 تلفن 06133331216

فکس   06133337411