مسئوا واحد خدمات دانشکده

 

مسئول واحد خدمات دانشکده

آقای یوسف صافی

تلفن تماس 4406

 

کارکنان واحد خدمات دانشکده

 

کارکنان  واحد خدمات دانشکده اقتصاد وعلوم اجتم

  نام و نام خانوادگی 
   

رضا نازاری

تلفن تماس:4497

علی احمدی

تلفن تماس:4498

محمد رضا حسینی

تلفن تماس:4498

علی نظری

تلفن تماس:4497

سید حسن  سید لطیفی

تلفن تماس:4496

امیر عباس خیری زاده تلفن تماس: 4498