حسابداری

حسابداری دانشکده: سید عبدالرضا طلایی ابول عباس

 

 

شناسه پرداخت جهت واریز درآمدهای اختصاصی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
   

 دانشکده         شناسه پرداخت     
اقتصاد  2237742
پردیس اقتصاد  2204703