تاریخچه دانشکده

سال تاسیس و شروع به کار دانشکده: 1353  تعداد دانشجویان پذیرفته شده در سال اول تاسیس: 40  رشته های سال اول تاسیس: علوم اقتصادی-گرایش بازرگانی    

باتوجه به اهمیت بازرگانی وموقعیت خاص استان خوزستان به جهت وجود منابع طبیعی،صنایع و بنادرمهم خرمشهر و امام خمینی لزوم تاًسیس دانشکده ای تحت عنوان اقتصاد وعلوم اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده است که درسال1353با پذیرش دانشجو در رشته های اقتصاد وحسابداری وعلوم اداری این هدف عملی شد. درحال حاضرساختمان این دانشکده در مجاورت دانشکده های الهیات و علوم تربیتی در شهر دانشگاهی واقع می باشد و گروه های مختلف علوم اقتصادی، علوم اجتماعی،مدیریت،حقوق و حسابداری درحال فعالیت تحقیقاتی و آموزشی در سه مقطع کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکتری (علوم اقتصادی و حسابداری) می باشند .

 تعداد هیئت علمی 52 نفر و از بین اعضای هیئت علمی این دانشکده  4نفر استاد، 10 نفر دانشیار، و 23 نفر استادیار و مابقی 5 مربی می باشند. در این دانشکده برای بعضی ازرشته ها دوره های روزانه وشبانه وجود دارد.