اموال دار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

نام ونام خانوادگی :خانم آزاده  بدوی
شماره داخلی : 4410