بستن

فرا ارتباط با واحد های دانشکده

راه های ارتباط با دانشکده

 

 
    آدرس پستی دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113 
-------------------------------------------------------------------------------------------

شماره تماس ریاست دانشکده 33331216 
  دورنگار 33337411
دبیرخانه  دانشکده  33339795
-آموزش دانشکده 33336456
تلفن داخلی: 4401-4402-4403
مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده : مهندس عیسی جعفری
تماس داخلی :4409
ایمیل :jafari.e@scu.ac.ir    
   

 

ارتباط با آموزش

  آدرس پستی آموزش و تحصیلات تکمیلی  دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135743337 صندوق پستی:61355/156
-------------------------------------------------------------------------------------------
-☎️ آموزش دانشکده 33336456 061
  📠 دورنگار دانشکده 06133337411
  تلفن مرکزی   19-06133330010
تلفن های داخلی:
   

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

آموزش

خانم مرضیه فرزام نیا

4411

آموزش- علوم اجتماعی

خانم سحر میری

4411

آموزش- اقتصاد

خانم مریم محقق

4413

آموزش-دبیرخانه آموزش

خانم سیما بحرینی نژاد

4412

آموزش-حسابداری

خانم پوران نوذری

4412

 

 

 

آموزش-مدیریت

خانم لیلا مزاری

4413

آموزش- حقوق و علوم سیاسی

ثریا طالقانی اصل

4413

آموزش - امور پایان نامه

 خانم اهوازی

4414

امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

خانم خدیجه اسفندیاری

4414

      

 

ارتباط با معاونت پژوهشی

   
    آدرس پستی معاونت پژوهشی دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113  
-------------------------------------------------------------------------------------------

شماره تماس ریاست دانشکده 33331216  
  فکس دانشکده 33337411
 

مجله های دانشکده اقتصاد

☀️مجله های دانشکده اقتصاد☀️

🔴مجله اقتصاد مقداری🔴
علمی پژوهشی
شماره تماس: 33335664- 061
سردبیر: دکتر سید عزیزآرمن
کارشناس مجله: آزاده بدوی
پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir
 آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir
آدرس: هواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی¬های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس: 33335664- 061

🔴فصلنامه توسعه  اجتماعی🔴
علمی پژوهشی
شماره تماس: 06133339711
سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح
کارشناس مجله: نریموسائی
پست الکترونیکی : jhd@scu.ac.ir
آدرس سامانه : qjsd.scu.ac.ir
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)
کدپستی 43337- 61357
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir

🔴مجله بررسی های حسابداری🔴
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر ولی خدادادی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله بررسی‌های حسابداری،   کدپستی 43337- 61357
پست الکترونیکی: IAR@scu.ac.ir
وب سایت مجله http://jiar.scu.ac.ir

🔴مجله دانش و  پژوهش حقوق🔴
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر پژمان محمدی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله دانش و پژوهش حقوق،   کدپستی 43337- 61357
وب سایت :http://economics.scu.ac.ir

#مجله_اقتصادمقداری
#مجله_توسعه_اجتماعی
#مجله_دانش_و_پژوهش_حقوق
#مجله_بررسیهای_حسابداری

دانشکده اقتصاد و علوم و اجتماعی در فضای مجازی